Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u onze Algemene Voorwaarden. Hierin staan de afspraken die we maken als u een bestelling doet in onze webshop. Wilt u ze later nog eens nalezen? Dan kunt u hier een exemplaar downloaden. De Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 november 2019.

Inhoud
Artikel 1 – Identiteit
Artikel 2 – Definities
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
Artikel 5 – Levering en retournering
Artikel 6 – Annuleren en wijzigen
Artikel 7 – Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging
Artikel 8 – Betaling en incassokosten
Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 10 – Intellectueel eigendom
Artikel 11 – Garantie en klachten
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
Artikel 13 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter en geschillen
Artikel 14 – Risico-overgang
Artikel 15 – Overmacht
Artikel 16 – Deelbaarheid
Artikel 17 – Verklaring van afstand

Artikel 1 – Identiteit

Wij zijn de Stichting Samenwerking Voor Veiligheid (SSVV). U kunt ons op de volgende manieren bereiken:

T 070 33 78 755
E info@ssvv.nl
I www.ssvv.nl

Postadres
Postbus 443
2260 AK Leidschendam

Ons KvK-nummer is 41158383.
Ons btw-nummer is NL803247497B01.

Bestellingen op onze websites worden afgehandeld en geleverd door onze logistieke partner Nadrukkelijk.

T 0592 37 36 75
E info@nadrukkelijkbv.nl
I www.nadrukkelijkbv.nl

Postadres
A.H.G. Fokkerstraat 18 F
9403AP Assen

Het KvK-nummer van Nadrukkelijk is 01144549.
Het btw-nummer van Nadrukkelijk is NL820373783B01.

Artikel 2 – Definities

 1. U: De klant.
 2. Wij/we: De SSVV.
 3. Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de SSVV.
 4. Overeenkomst: Een afspraak waarbij de klant producten of diensten aanschaft en de SSVV deze producten of diensten levert.
 5. Producten: Alle goederen die de SSVV via haar websites verkoopt.
 6. Diensten: Alle diensten die de SSVV via haar websites aanbiedt.
 7. Websites: De websites die door de SSVV worden beheerd.
 8. Dag: Kalenderdag.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en onderdeel van elk aanbod van de SSVV en op elke overeenkomst die wij met u hebben, ook als bij de uitvoering derden zijn betrokken.
 2. Uw eigen of andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij we aangeven dat dit wel zo is. Dit zetten we dan zwart op wit.
 3. De SSVV mag de Algemene Voorwaarden op ieder moment wijzigen of aanvullen voor toekomstige bestellingen. Dit laten we binnen een redelijke termijn weten. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend vanaf de datum die wij aangeven.
 4. Als u onze websites gebruikt of een bestelling plaatst, vragen wij u om te bevestigen dat u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden. U kunt onze Algemene Voorwaarden downloaden en opslaan. Zo kunt u ze later nog eens bekijken.
 5. U kunt alleen van een of meer bepalingen in de Algemene Voorwaarden afwijken als we het hier allebei mee eens zijn. Dit zetten we dan zwart op wit.

Artikel 4 – Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij we dit in de offerte of aanbieding anders hebben aangegeven. Een offerte of aanbieding vervalt automatisch wanneer we het bestelde product of de dienst niet meer aanbieden. Dit gebeurt ook wanneer u een offerte niet binnen 14 dagen ondertekent. Een offerte of aanbieding is eenmalig: voor toekomstige overeenkomsten kunt u dus niet uitgaan van dezelfde afspraken.
 2. Alle prijzen in een offerte of aanbieding zijn exclusief btw en andere door de overheid opgelegde heffingen.
 3. Staan er fouten in de offerte die duidelijk het gevolg zijn van een vergissing of typfout, en had u dat kunnen weten? Dan kunt u ons daar niet op aanspreken.
 4. Gaat u niet met alle onderdelen in de offerte akkoord? Dan hebben we geen overeenkomst, tenzij we aangeven dat dit wel zo is.
 5. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat wij deze schriftelijk hebben bevestigd.
 6. We mogen uw kredietwaardigheid checken voordat wij een overeenkomst met u sluiten.
 7. Wanneer we een opdracht of bestelling weigeren, hoeven we niet te zeggen waarom we dat doen.

Artikel 5 – Levering en retournering

 1. We nemen uw bestelling in behandeling binnen één dag nadat we deze hebben ontvangen.
 2. We verzenden de bestelling naar het door u opgegeven adres.
 3. Wilt u graag dat uw bestelling op een andere manier wordt geleverd dan met de door ons aangeboden bezorgopties? Dan zijn de kosten en risico’s hiervan voor uw rekening.
 4. Kunnen we uw bestelling niet of maar gedeeltelijk leveren? Dan laten we u dit zo snel mogelijk weten. U kunt de bestelling dan kosteloos annuleren.
 5. Onze uiterste leveringstermijn is 30 dagen. Lukt het ons niet om binnen deze termijn te leveren? Dan laten we u dit zo snel mogelijk weten. U kunt de bestelling dan kosteloos annuleren.
 6. Soms kunnen we niet uw hele bestelling in één keer leveren. In zulke gevallen mogen we de bestelling in delen leveren.
 7. Is er een afwijking in de levering, hoeveelheden of specificaties? Dan komen we samen met u tot een oplossing. U moet dan nog steeds de factuur betalen, tenzij we daar samen andere afspraken over maken.
 8. U mag uw bestelling binnen 14 dagen aan ons terugsturen. U hoeft ons niet te vertellen waarom u dat doet. De kosten voor het terugsturen zijn voor uw rekening. Wij betalen het bestelbedrag en de oorspronkelijke verzendkosten terug nadat wij de bestelling retour hebben ontvangen.
 9. Komt u afspraken over de levering niet na? Dan mogen wij de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. Eventuele schade of kosten die in deze situatie zijn gemaakt, zoals vervoers- of opslagkosten, mogen we op u verhalen.

Artikel 6 – Annuleren en wijzigen

 1. U mag uw bestelling volgens het herroepingsrecht binnen 14 dagen annuleren. U hoeft ons niet te vertellen waarom u dat doet. Heeft u de bestelling al betaald? Dan betalen wij deze kosten, inclusief verzendkosten, aan u terug. Heeft u de bestelling al ontvangen of is deze al onderweg? Dan zijn de kosten voor het terugsturen voor uw rekening. Wij betalen het bestelbedrag en de oorspronkelijke verzendkosten terug nadat wij de bestelling retour hebben ontvangen.
 2. U kunt uw bestelling alleen in zijn geheel annuleren, dus niet voor een deel.
 3. Annuleert u een bestelling later dan 14 dagen? Dan brengen we u de hiervoor gemaakte kosten in rekening, tenzij zich een situatie heeft voorgedaan zoals beschreven in artikel 5.4.
 4. U kunt uw bestelling niet tussentijds wijzigen.

Artikel 7 – Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging

 1. We mogen de levering uitstellen of de overeenkomst ontbinden wanneer:
  a. U de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tijd nakomt.
  b. We na het sluiten van de overeenkomst goede redenen hebben om aan te nemen dat u uw verplichtingen niet na kunt komen.
  c. We de gemaakte afspraken niet meer kunnen nakomen door vertraging van uw kant.
  We betalen dan geen schadevergoeding.
 2. We mogen de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden als het voor ons onmogelijk is om binnen een redelijke termijn te leveren. Heeft u al betaald? Dan krijgt u het aankoopbedrag van ons terug.
 3. Wordt de overeenkomst ontbonden? Dan mogen wij onze vorderingen meteen opeisen. We behouden onze afspraken zoals die in de Wet en onze overeenkomst staan.
 4. Als we de overeenkomst tussentijds opzeggen, overleggen we met u over de werkzaamheden die nog moeten worden uitgevoerd. Onze afspraken zetten we zwart op wit. Ligt het aan u dat wij moeten opzeggen? Dan zijn de kosten voor uw rekening.
 5. Krijgt u te maken met liquidatie, (aanvraag van) surcéance van betaling, (aanvraag van) faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor u niet vrijelijk over uw vermogen beschikt? Dan mogen wij onze overeenkomst per direct opzeggen. Ook mogen we uw bestelling annuleren of terugvorderen. Hierbij hoeven wij geen schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen.

Artikel 8 – Betaling en incassokosten

 1. U moet uw bestelling binnen de overeengekomen termijn betalen.
 2. Betaalt u niet op tijd? Dan bent u ons, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuur tot aan de dag dat u hebt betaald, 1,25% rente per maand verschuldigd. Verder mogen wij het bedrag van de openstaande facturen met 15% verhogen, met een minimum van €50 per onbetaalde factuur.
 3. We mogen alle schade en kosten die het gevolg zijn van het niet of niet op tijd nakomen van uw verplichtingen, op u verhalen. Dit geldt ook voor eventuele gerechtelijke en incassokosten.
 4. Heeft u bezwaar tegen de hoogte van een factuur? Dan moet u alsnog betalen, zolang we er nog niet uit zijn.
 5. Rechtspersonen mogen op factuur bestellen. Wij stellen de betalingstermijn vast. Natuurlijke personen moeten bij het plaatsen van de bestelling betalen, via één van de aangeboden betaalopties.
 6. We mogen op ieder moment uw kredietwaardigheid onderzoeken. Natuurlijk houden we ons hierbij altijd aan de wet. Op basis van de bevindingen kunnen we aanvullende voorwaarden aan u opleggen.
 7. Zijn wij u een bedrag verschuldigd? Dan mogen we dit verrekenen met bedragen die wij nog van u tegoed hebben.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De producten die we leveren, blijven van ons totdat u alle afspraken die we hebben gemaakt, bent nagekomen.
 2. U mag niet over de geleverde producten beschikken, zolang u alle afspraken die we hebben gemaakt, nog niet bent nagekomen. Dit betekent dat u producten bijvoorbeeld niet mag doorverkopen of als betaalmiddel of onderpand mag gebruiken.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom liggen bij ons, onze toeleveranciers en andere rechthebbenden. Het gaat hierbij om auteurs-, merk-, beeld-, tekeningen- en modellenrechten, methoden en concepten.
 2.  U mag bij ons gekochte producten alleen gebruiken voor het doel dat we met u hebben afgesproken. 
 3. U mag deze zaken niet kopiëren, vermenigvuldigen, openbaar maken, wijzigen of op een andere manier gebruiken, tenzij wij hiervoor schriftelijke toestemming hebben gegeven.
 4. Onze intellectuele eigendomsrechten blijven van ons, óók niet als u heeft betaald.

Artikel 11 – Garantie en klachten

 1. Voor producten met fabrieks-, importeurs- of groothandelsgarantie gelden alleen de garantiebepalingen van deze leveranciers.
 2. We verwachten dat u zelf uw bestelling controleert, om te kijken of u heeft ontvangen wat we hebben afgesproken.
 3. Klachten of bezwaren over producten, diensten of facturen moet u zo snel mogelijk na de ontvangst van uw bestelling schriftelijk aan ons doorgeven, in ieder geval binnen twee maanden. Doet u dit niet, dan heeft u geen recht meer op vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als u een klacht of bezwaar heeft, moet u de factuur nog steeds betalen.
 5. Blijkt uw klacht of bezwaar gegrond? Dan komen we samen tot een oplossing.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Komen wij de afspraken die we hebben gemaakt niet na? Dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot wat in dit artikel staat vermeld. Deze beperkingen gelden niet als wij ernstig nalatig zijn geweest en u door onze schuld schade heeft opgelopen.
 2. Hebt u onjuiste of onvolledige gegevens met ons gedeeld? Dan zijn wij niet aansprakelijk als hierdoor kosten of schade ontstaan.
 3. Onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan de factuurwaarde van het deel van de bestelling waarvoor we verantwoordelijk zijn.
 4. Onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in dat specifieke geval.
 5. Bent u verzekerd tegen de schade die u heeft opgelopen? Dan zijn wij niet aansprakelijk.
 6. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten of schades die zijn ontstaan als gevolg van overmacht (zie artikel 15) of acties of nalatigheden van uw kant.

Artikel 13 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter en geschillen

 1. Op onze aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Mocht er onverhoopt een geschil ontstaan tussen u en de SSVV over een aanbieding of overeenkomst, dan wordt dit voorgelegd aan de bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van de SSVV (Den Haag).

Artikel 14 – Risico-overgang

 1. Vanaf het moment dat wij producten en diensten hebben geleverd, lopen we geen risico meer. Het risico is vanaf dat moment voor u.
 2. Kan de levering door uw schuld niet plaatsvinden? Dan draagt u het risico. Dit geldt vanaf de oorspronkelijk afgesproken leverdatum.

Artikel 15 – Overmacht

 1. In geval van overmacht hoeven wij ons niet te houden aan onze verplichtingen.
 2. Er is sprake van overmacht als wij ons niet aan de afspraken kunnen houden door omstandigheden waarvoor we niet verantwoordelijk zijn en waarop we geen invloed kunnen uitoefenen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:
  a. Stakingen
  b. Ziekte
  c. Brand, overstroming
  d. Waterschade
  e. Natuurrampen
  f. Oorlogen en opstanden
  g. Export- of importbeperkingen
  h. Bedrijfsstoringen
  i. Energiestoringen
  j. Storingen in communicatiesystemen
  k. Niet- of niet-tijdige levering van toeleveranciers of derden
  l. Het ontbreken van via de overheid te verkrijgen vergunningen.
 3. Als er sprake is van overmacht, proberen we contact met u op te nemen en een oplossing te bedenken voor de situatie. Duurt de overmacht erg lang, dan kunnen we samen besluiten dat we de overeenkomst ontbinden. Geen van ons is dan verplicht om de ander schadeloos te stellen. Als we een deel van de afspraken al zijn nagekomen, dan moet u voor dit deel ook gewoon betalen

Artikel 16 – Deelbaarheid

 1. Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, dan wordt deze bepaling van de Algemene Voorwaarden afgescheiden. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht. We doen ons uiterste best om een ongeldige bepaling door een geldige bepaling te vervangen.

Artikel 17 – Verklaring van afstand

 1. Wij doen nooit afstand van onze rechten. Ook niet als wij onze rechten niet of vertraagd uitoefenen.